4/16 <<<<<>>>>>05-20090530-zlot-SR-57.jpg   
poddany został trudnemu egzaminowi